Umre Nedir


Sözlüklerde “ziyaret etmek” anlamına gelen umre, dinî bir kavram olarak, özel bir şekilde Kâbe’nin ziyaret edilmesini ifade etmektedir.

Umre belirli bir zamana bağlı olmaksızın (Arefe günü ile Kurban Bayramı’nın ilk dört günü hariç) ihrama girip tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapı lan bir ibadettir.

Umrenin hacdan farkı, onda Arafat ve Müzdelife vakfesi, kurban kesme, şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bundan dolayıdır ki, umreye "Hacc-ı asgar", yani küçük hac, hac ibadetine de "Hacc-ı ekber", yani büyük hac denmiştir.

Hanefî ve Mâlikîlere göre bir Müslüman’ın ömründe bir kez umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise farzdır.

Bakara suresinde Cenâb-ı Allah umre ibadetinden bahse derek şöyle buyurmuştur:
"Hac ve umreyi Allah için tamamlayın..." (Bakara suresi, 2:196)

Yani nafile bile olsa hac veya umreden birine veya ikisine başladınız mı tamamlayın, eksik bırakmayın veyahut tam olarak yerine getirin. Ne başından ne de sonundan eksik yapmayın anlamında, bu ibadetin önemi üzerinde durul muştur.

Umrenin Hükümleri


Umrenin Sünnet, Vacip veya Farz Olma Şartları

Bir insana umrenin sünnet (yahut vacip veya farz) olabilmesi için; Müslüman, akıllı, buluğa ermiş, özgür, ekonomik gücü yeterli ve sağlıklı olması, yol güvenliğinin bulunması ve kadının can, mal ve namus güvenliğinin sağlanmış olması gerekir.

Umre İbadetinin Zamanı

Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde “Teşrik Günleri” denilen, yılda beş gün, yaniarefe günü sabahından bayramın 4. günü, güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrimen mekruhtur. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ihrama girmek hac için niyetli tavaf etmektir, olmayanlar, teşrik günleri dâhil yılın her gününde umre yapabilirler.

Umrenin Farzları

Umrenin iki farzı vardır: İhrama girmek ve Kâbe’yi tavaf etmek. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şâfiî ve Hanbelîlere göre ihram, tavaf, sa’y ve tıraş birer rükündür. Mâlikî mezhebinde ise ilk üçü rükün, tıraş ise vaciptir.
Şart: Yerine getirilmesi gerekli olan, hükmün varlığı kendisine dayanan şeydir.
Rükün: İbadetlerin ve akitlerin asli bölümlerini ifade eder.

Umrenin Vacipleri

Umrenin iki vacibi vardır: Safâ ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmak ve saçları tıraş ettirmek.

Umrenin Sünnetleri

Umrede ihram, tavaf ve sa’y ile ilgili sünnetlerin hepsi umre ibadetinin sünnetleridir.

İhram


Hürmet edilmesi gereken bir yere ya da zamana girmek anlamına gelen ihram, bir kimsenin hac veya umre ya da her ikisini yapmak niyetiyle, belirli zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılmasıdır. Normal za manlarda helal olan baz davranışlar ihramlı için yasak hâle gelir. Hacının veya umrecinin ihrama niyetlendiğin de üzerine aldığı dikişsiz iki parçadan oluşan giysiye de ihram denir.


İhramın Farzları

Hanefî mezhebine göre ihramın iki farzı vardır: Niyet etmek ve telbiye getirmek.


1- Niyet etmek
İhrama niyet, yapılacak olan ibadetin umre olduğunun kalben belirlenmesidir. Niyetin dil ile yapılması ise müstehaptır. İhramaniyet ederek ve telbiye getirilerek girilir.

2- Telbiye
Emre icabet etmek anlamına gelen telbiye, “Lebbeyk” diye başlayan şu cümlelerdir.

"Lebbeyk, Allâhumme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke Lebbeyk. İnne’l hamde ven-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke Lek."

Manası:“Ey Allah’ım! İşte buradayım, buradayım. Buradayım; Senin ortağın yoktur. Buradayım, buyur. Hamd, nimet ve mülk senindir. Senin ortağın yoktur.”

İhramın Vacipleri


İhramın vacipleri ikidir: Mîkât sınırlarını ihramlı olarak geçmek ve ihram yasaklarına uymak.


1- Mîkât sınırlarını ihramlı olarak geçmek:

Sözlükte, "bir işi görmek için verilen zaman, bir işin yeri" anlamlarındaki mîkât, Harem bölgesine dışarıdan gelenlerin, ihrama girmesi gereken yerlerdir. İhramsız olarak bu sınırları geçmek caiz değildir. Ancak, Harem bölgesine giren kişiler mîkât yerlerinden önce de ihramagirebilirler.


Mîkât Yerleri
İhrama girilecek yerler, kişilerin oturdukları yerlere göre 3’e ayrılır:
a. Harem Bölgesi
b. Hill Bölgesi
c. Âfâk Bölgesi


2- İhram Yasaklarına Uymak:

Niyet edip telbiye getirerek ihram giydikten sonra söz, fiil, davranış ve giyim ile ilgili birtakım yasaklar başlamıştır. Bu yasaklara uymak vaciptir.